image

CEO toàn diện | Quản trị nhân sự: Mô hình thu nhập khi thiết kế chính sách lương

​Khung hoạch định nhân sự theo mô hình thẻ điểm cân bằng BSC, giúp các CEO/ chủ doanh nghiệp không bỏ sót các vấn đề trong quá trình hoạch định nhân sự. Bộ khung này cũng giúp chúng ta tránh hoạch định nhân sự theo cách rời rạc, riêng lẻ mà đồng bộ với mô hình tài chính kinh doanh tổng thể của công ty. Đồng thời, các bước trong quá trình hoạch định nhân sự có tính tuần tự, kế thừa giúp dễ thực hiện hơn.

Làm sao chúng ta biết chúng ta đã làm tốt việc hoạch định nhân sự?...Chúng ta thường không trả lời được do chúng ta cũng chẳng biết hoạch định nhân sự gồm những nội dung gì.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ khung hoạch định nhân sự theo mô hình thẻ điểm cân bằng BSC, giúp các CEO/ chủ doanh nghiệp không bỏ sót các vấn đề trong quá trình hoạch định nhân sự. Bộ khung này cũng giúp chúng ta tránh hoạch định nhân sự theo cách rời rạc, riêng lẻ mà đồng bộ với mô hình tài chính kinh doanh tổng thể của công ty. Đồng thời, các bước trong quá trình hoạch định nhân sự có tính tuần tự, kế thừa giúp dễ thực hiện hơn.

Đã nhiều lần được nhấn mạnh tư duy “ngân sách cho nhân sự không phải là chi phí mà là đầu tư”. Chi phí là tiền chúng ta bỏ ra nhưng mất đi không thu lại, đầu tư là tiền bỏ ra và thu về lợi ích trong tương lai. Hoạch định nhân sự cũng vậy như theo trình tự của hình trên: