image

Học CEO thực chiến, kết hợp học trực tiếp - trực tuyến - online | Chuyên gia Vũ Long

Chương trình huấn luyện đặc biệt với 4 cấu phần then chốt giúp doanh nghiệp triển khai thành công hệ thống quản trị vận hành công ty đồng bộ, toàn diện, tinh gọn và hiệu quả, phát huy tối đa năng lực đội ngũ. 24 nội dung ứng dụng thực tế, áp dụng thực chiến và đạt được kết quả ngay, công ty cải thiện từng ngày. 

Xây dựng tổ chức, vận hành công ty

  1. Dựng sơ đồ tổ chức - quản trị công ty với phân rã chức năng nhiệm vụ
  2. Chuỗi giá trị và ma trận phân công nhiệm vụ - vận hành đến từng phòng ban bộ phận, nhân viên
  3. Cơ chế giao khoán tối ưu, đồng bộ với kết quả hoạch định tài chính kinh doanh hàng năm
  4. Định biên nhân sự theo từng vị trí tương ứng với quy mô kinh doanh, kế hoạch doanh thu
  5. Quyết định ban hành & truyền thông để nâng tầm cho toàn đội ngũ
  6. Quy chế quản trị vận hành - văn bản hóa triết lý kinh doanh / quản trị của chủ doanh nghiệp

Hoạch định tài chính kinh doanh